Wouter Dirksz. Duijn, 17511802 (aged 51 years)

Name
Wouter Dirksz. /Duijn/
Birth 1751
Birth of a brotherCornelis Dirksz Duijn
1755 (aged 4 years)
Shared note: Geboren rondo 1756.
Religious marriageHendrina Andriesse HeijstekView this family
November 28, 1790 (aged 39 years)
Christening of a sonDirk Duijn
January 29, 1792 (aged 41 years)
Christening of a daughterAagje Duijn
January 22, 1793 (aged 42 years)
Christening of a sonWouter Duijn
February 16, 1794 (aged 43 years)
Christening of a sonAndries Duijn
May 19, 1795 (aged 44 years)
Christening of a daughterWillemijntje Duijn
November 8, 1796 (aged 45 years)
Death of a sonAndries Duijn
January 8, 1798 (aged 47 years)
Christening of a sonCornelis Duijn
February 27, 1798 (aged 47 years)
Christening of a sonCornelius Duijn
October 12, 1799 (aged 48 years)
Christening of a daughterElisabeth Duijn
March 4, 1801 (aged 50 years)
Christening of a daughterCatharina Duijn
February 19, 1802 (aged 51 years)
Death of a wifeHendrina Andriesse Heijstek
February 26, 1802 (aged 51 years)
Burial of a wifeHendrina Andriesse Heijstek
February 27, 1802 (aged 51 years)
Death of a fatherDirk Woutersz. Duijn

Death of a motherElisabeth Hendriks Tielens

Death March 3, 1802 (aged 51 years)
Burial March 5, 1802 (2 days after death)
Family with parents
father
mother
Civil marriage Civil marriage
younger brother
17551811
Birth: 1755Breesaap
Death: February 24, 1811Velsen
-3 years
himself
Family with Hendrina Andriesse Heijstek
himself
wife
17671802
Birth: 1767 40 35Velsen
Death: February 26, 1802Heemskerk
Religious marriage Religious marriageNovember 28, 1790Driehuis
14 months
son
1792
Christening: January 29, 1792 41 25Heemskerk
1 year
daughter
1793
Christening: January 22, 1793 42 26Heemskerk
13 months
son
17941866
Christening: February 16, 1794 43 27Heemskerk
Death: March 22, 1866Velsen
15 months
son
17951798
Christening: May 19, 1795 44 28Heemskerk
Death: January 8, 1798Heemskerk
18 months
daughter
17961871
Christening: November 8, 1796 45 29Heemskerk
Death: April 29, 1871Bergen NH
16 months
son
1798
Christening: February 27, 1798 47 31Heemskerk
20 months
son
17991859
Christening: October 12, 1799 48 32Velsen
Death: April 3, 1859Wijk aan Zee
17 months
daughter
18011846
Christening: March 4, 1801 50 34Heemskerk
Death: June 15, 1846Beverwijk
1 year
daughter
1802
Christening: February 19, 1802 51 35Heemskerk
Shared note

Geboorte datum: rond 1751 Hij schrijft zijn eigen naam op bij procuratie d.d.21-03-1773,waarschijnlijk is hij geboren rond 1751, immers hij wordt als eerste kind genoemdin de akte van voogdij d.d.24-02-1774. Hij kon ook niet schrijven.

Note

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #945, Schepenrol, Velsen, 22 dec.1772, fol.96: Compareren Grietje Pieters, vroedvrouw, Helena Willems, huijsvrouw van Gerrit Gouwenberg, Steijntje Bijlderman, huijsvrouw van Klaas van Beek en Antje Kool, huijsvrouw van Hermanus Nijberge, wonende alle alhier, en verklaren dat toen Cornelia de Winter op zaterdag den 19e dezer maand december des ‘s namiddags hebben gevonden Cornelia de Winter, zittende of zig bevindende in Barensnoods, dat zij telkens heeft gezegd dat niemand anders dan Wouter Dirksz Duijn de vader was van het kind waarvan zij stond te verlossen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #945, Schepenrol, Velsen, 1773, folio 95: Cornelia de Winter, ongehuwde dochter, alhier woonagtig, verklaart dat zij het ongeluk heeft gehad van geloof geevende en al te veel vertrouwende op en aan d’aanzoekingen, vleiende reedenen en beloften van zeekeren Wouter Duijn, zoon van Dirk Woutersz Duijn en woonende inde Breesaap, haar zooverre te laten verleiden, dat zij haar in vleeschelijke conversatie met denzelve Wouter Duijn heeft overgegeven, welk ten gevolge heeft gehad, dat zij suppliante door den selve is beswangerd geworden en op den 19e december des voorleeden jaars 1772 is verlost van een zoon, waar van zij in baarensnood heeft verklaard den zo eeven genoemde Wouter Duijn te zijn de vader, zonder ooit met iemand anders eenige vleeschelijke conversatie te hebben gehad. Dat sij daaromme ook billijk meergemelde Wouter Duijn hadde aangesprooken en in der minne getragt hem te beweegen tot de prestatie van alimentatie en kraamkosten van en voor het kind aan haar verwekt, mitsgaders de beetering haarer geschondene Eere, waar toe hij na regten gehouden en verpligt is, dan het welke hij absolutelijk is declinerende. En dewijl zij suppliante, als gealimenteerd werdende bij Armmeesteren van de gemeene Roomsen Schaal Armen deezer dorpe buiten staat is Proces kosten te supporteren, versoekt sij te moogen werden bediend Prodeo. [w.g. Nicolaas Galle, 1773]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 2 maart 1773, #185 (Procuratie ad lites = aanklacht): Cornelia de Winter, meerderjarig en ongehuwd, wonende in Beverwijk stelt Nicolaas van Leijden, Procureur voor de Vierschaar der stad Haarlem aan, om haar belangen te behartigen in de “Cas Matrimonieel” tegen Dirk Woutersz Duijn, vader en voogd over zijn nog minderjarige zoon Wouter Duijn, en tegen Wouter Duijn zelf, beiden woonachtig in de Breesaap.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #945, Schepenrol, Velsen, 5 maart 1773, folio 97: Rechtdag: Cornelia de Winter, meerderjarige ongehuwde dogter, woonende in de Steede Beverwijk, op ende jeegens Dirk Woutersz Duijn, als vader en voogd over zijne nog minderjaarige zoon Wouter Duijn, en denselve Wouter Duijn, beiden alhier woonagtig. [Nicolaas van Leijden, procureur, optredend voor Cornelia de Winter, schetst nogmaals de hele situatie, zoals omschreven in de eerder vermelde verklaring voor notaris Jan van der Cocq en eist dat Wouter alsnog met Cornelia in het huwelijk zal treden. Indien Wouter besluit daaraan niet te voldoen, eist Van Leijden schadevergoeding ad f 200.- voor “haare defloratie”, f 50.- voor kraamkosten en f 2.- per week voor het onderhoud van het kind.]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 21 maart 1773, #187 (Procuratie ad lites): Dirk Woutersz Duijn als vader en voogd over zijn zoon Wouter Dirksz Duijn, minderjarige jongeman, en dezelver Wouter Dirksz Duijn, wonende in de Breesaap, benoemen Wernerus Kohne, Procureur voor de Vierschaar der Stad Haarlem, om voor hen op te treden in de “Cas Matrimonieel” tegen Cornelia de Winter.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #945, Schepenrol, Velsen, 24 maart 1773, folio 99: Regtdag: Cornelia de Winter op ende jeegens Dirk Woutersz Duijn en zijn minderjarige zoon Wouter Duijn. Wernerus Kuhne, procureur, optredende voor vader en zoon Duijn verklaart dat den tweede gedaagde berijd is onder solemneele eede te verklaaren dat hij nooijt ofte nooijt aan de Eijsschersse eenige Trouwbeloften heeft gedaan ofte gegeven, als mede dat hij nooijt ofte nooijt met de Eijsschersse eenige vleeschelijke conversatie heeft gehad ofte gehouden. IDEM, 21 april 1773, folio 100: Jan Caspersz Alders, Aagje Klaase Hugtenburg, Gerrit Velserman, Klaas de Boer en Teunis Kool worden opgeroepen te verschijnen als getuigen van de Eijsscheres. IDEM, 12 mei 1773, folio 100: Scheepenen besluiten dat de pleidooien op 2 juli zullen plaats vinden. IDEM, 2 juli 1773, folio 101: Scheepenen, houden de dispositie van desen zaak in advijs; ordonneren partijen hinc inde te fourneren ieder de sommen van f 15.-, binne den tijd van twee weeken; omme op het different in questie met Regtsgeleerden te consulteren en hun Advis in te neemen. OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #948, Bijlagen tot de Schepenrol (vier bijlagen), Velsen, 3 aug.1773: [De rechtskundig adviseurs van Schout en Schepenen van Velsen, de heren Meijnsma en Bond uit Amsterdam, adviseren ten gunste van de gedaagde; uit hun adviesen blijkt evenwel dat zij grote twijfel hebben over het waarheidsgehalte van de verklaringen van Wouter Duijn; ook menen zij dat de vader van Wouter mogelijk zijn zoon beinvloedt; zij adviseren “alvorens hem den eed afteneemen hem dan in het particulier en buiten tegenwoordigheid van zijnen vader, die men zoude kunnen ordonnereeren buiten te staan zo wel als de verdere gemeente, serieuslijk onderhielden over het gewigt van den eed; en de straffe des meineeds”.]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #945, Schepenrol, Velsen, 17 aug.1773, folio 102: Scheepenen, na ingenoomen advijs van twee neutrale Regtsgeleerden, ontzeggen de Eijsschersse haaren Eijsch, met de kosten; mits de tweede gedaagde onder solemneele Eede verklaare dat hij nimmer ofte ooijt met de Eijsschersse eenige vleeschelijke conversatie heeft gehad en gehouden. En bij refuus van gemelden Eed, condemneren Scheepenen den tweede gedaagden aan de Eijsschersse voor defloratie te betaalen een somme van f 200.- en voor kraamkosten een somme van f 50.-, mitsgaders weekelijks tot onderhout van ‘t kind een somme van f 2.-, te reekenen van den 19 December 1772 af, tot dat het zelve kind den ouderdom van 18 jaaren zal hebben bereikt. IDEM, 8 sept.1773, folio 107: Wouter Duijn verklaart bereid te zijn de eed af te leggen. IDEM, 29 sept.1773, folio 107: Wouter Duijn legt de eed af.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div.Schepen Acten, Inv.Nr.305, Heemskerk, 26 feb.1802, #14: Wouter Dirkse Duijn, weduwnaar en geinstitueerde Erfgenaam van wijlen Hendrica Andriesdr. Heijstek, ingevolge de Mutuele Testamente in dato den Tweeden februarij 1794 gepasseerd voor den Notaris Gerrit van der Jagt en getuigen in de Beeverwijk resideerende. [Benoemt tot executeur van zijn nalatenschap en voogd van zijn kinderen, Jacob Graman te Wijk aan Duin, Jan Graver, wonende onder Velsen en Jan Jansz Duin,

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv.Nr. 305, Heemskerk, 10 maart 1802, #15: Inventaris van den Boedel en Nalatenschap van wijlen Wouter Dirkse Duin, op den derde maart 1802 te Heemskerk overleden: – Een stuk land genaamd de Kemp aan Breetweer, legende binnen deze Banne, groot 1 morgen 626 roeden. – In zilver f 231.-, in goud f 42.-, diverse gouden en zilveren sierraden en snuisterijen. – Vier paarden, 13 koeien, 4 vaarsen, div. boeren gereedschappen. – Huisraad en kleding.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Div. Schepen Actes, Inv.Nr. 305, Heemskerk, 15 maart 1803, #34: Acte van Assumptie, Voogdij. Jacob Graman, woonende te Wijk aan Duin en Jan Graver, woonende te Velsen, te kennen geevende, dat zij Comparanten met en benevens Jan Jansz Duijn, door wijlen Wouter Dirkse Duijn, als weduwenaar en Boedelhouder van wijlen Hendrica Andriesdr. Heijstek, te samen waren aangesteld tot voogden over deszelfs Agt minderjaarige kinderen bij gemelde zijne Huisvrouw verwekt, met macht van Assumptie en Surrogatie tot het einde toe, alles ingevolge Acte van Voogdij in dato den 26 februarij 1802 gepasseerd, En vermits hunne mede voogd Jan Jansz Duijn onlangs alhier is overleeden, zo verklaarden zij comparanten in zijn plaats aan te stellen Jan Beekman senior. Zoon van Dirk Woutersz DUIJN, landman, boer, en Elisabeth Hendrikse TIELENS (Tilens, Thielens).

Wouter trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 28-11-1790 in Velsen met Hendrina Andriesse (Heijntje) Heijstek, 22 of 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-11-1790 in Driehuis. Heijntje is geboren in 1767 in Velsen, dochter van Andries Cornelisse (Andreas) Heijstek en Aagje Sijmen Roos.

Notitie bij de geboorte van Heijntje: Doopnaam:Hendrika

Heijntje is overleden op 26-02-1802 in Heemskerk, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-1802 in Heemskerk.

Notitie bij overlijden van Heijntje: Impost bij begraven FL.3,-.Zij is waarschijnlijk in het kraambed overleden

Notitie bij Heijntje: Zij kon niet schrijven.Woonplaatsen: Heemskerk (1792-1802). Doopnaam:Hendrika